Index of /maus

Gezang 48: het onze Vader

 

O onze Vader (Vater unser)

 

O grote God, o goede Heer'

 ja, hoor, u mag gerust met Bach en vele anderen, de voorlaatste noot van de derde en vierde regel verhoogd zingen...
Als u dat niet doet, zorg dan dat u een harmonisatie gebruikt die dat duidelijk aankondigt. Anders helpt u het lied om zeep.


1   O onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.


2   Geheiligd zij uw naam, o Heer,
bewaar ons door de rechte leer,
en maak ons doen en laten rein,
dat wij U niet tot schande zijn.
Breng Gij weer thuis te rechter tijd
het arme volk, dat wordt misleid.


3   Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.


4   Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.


5   Heer, aller ogen zijn gericht
op U, die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons daag'lijks brood,
spaar ons voor ziekte en hongersnood.
Geef ieder zo zijn deel, o Heer,
dat hij het neemt te uwer eer.


6   Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.


7   Leid ons niet in verzoeking, Heer.
Wees ons een sterke tegenweer
ter linker en ter rechterhand.
Wij houden in uw hoede stand,
al woedt de boze onverpoosd,
omdat uw Geest ons hart vertroost.


8   Verlos ons van de bozen macht,
rondom ons heen heerst diepe nacht.
Verlos ons van de eeuw'ge dood
en sta ons bij in stervensnood.
Neem onze zielen in uw hand
en breng ze in het vaderland.


9   U is en worde toegebracht
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.


10   Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.

 

zetting van J.S. Bach (te hoog voor gemeentezang, mooi voor een koor, vooral voor de tenor)


bach vater unser