Index of /maus

Door uwe donkere sluier heen

 

Gezang 472 (melodie van Psalm 134) - in z'n oorspronkelijke staat hersteld

Lied van Dr. J. Helder uit 1909. Helder hoorde bij wat men de 'moderne richting' noemt binnen de Hervormde Kerk. Hij was gecharmeerd van de Engelse hymnodie en van de wijze waarop men daar, over het water, liederen met een brede culturele uitstraling zong. Later werd hij lid van de Nederlandse Protestanten Bond (Vrijzinnige Protestanten > waaruit de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep voortkwam: VPRO). In 1909 publiceerde Heder 'Godsdienstige liederen op Zangwijzen uit Engelsche Bundels'. M.n.  The Congregational Church Hymnal uit 1905 diende hem als voorbeeld. Ons lied is geschreven op de melodie van nr. 56 uit die bundel. Het is ook opgenomen in de Vervolgbundel van de Nederlandse Protestanten Bond in 1920. Mooi lied: U herkent de draad van Ariadne in couplet 5: Theseus in het labyrinth van koning Minos als beeld van de christenreize: talloze kerkvaders hebben het hem voorgedaan. Trouwens: zou het toevallig zijn dat in het voorgaande vers de christen op het verre vreemde strand is aangeland. Ik denk maar hardop.
Het origineel (7 coupletten i.p.v. 6) was voor de 'theologisch-correcten' van de jaren 1970 klaarblijkelijk te Grieks-filosofisch (Neo-Platoons m.n.) om in z'n geheel op te nemen. Ja, elke tijd kent z'n eigen wokeness. Dr. Helder heeft het nameljik in het derde couplet over een onsterfelijke ziel (Grieks denken! Schande!, vond men toen). En dat er een 'vonk' van het goddelijke 'Zijn' in alles zou zitten. En dat die 'vonk' in de ziel het verlangen (de lust = 'eros' > Plato's Symposium) brandende houdt naar de hereniging met de Oorsprong (het 'Zijn', God): Gnostische/Neo-platoonse ketterij, vond men dat. Tsja: Zet dan ook 15 eeuwen kerkvaders (Augustinus, Boëthius, Thomas, Bernardus van Clairvaux, Luther en Calvijn) bij het oud vuil!
Couplet 3 moest dus sneuvelen, en het laatste couplet werd aan de theologische smaak van de tijd aangepast (gebanaliseerd). Stille censuur, da's de beste. In 1938 hadden trouwens maar 4 coupletten het overleefd. Hieronder het lied in ere hersteld.... Mocht u de Engelse wijze eens willen proberen: ze staat ook hieronder.

Terzijde: Dit lied staat niet in Liedboek 2013.

Tekst uit het Liedboek
Gezang 472
Originele tekst (cursief als ze afwijkt)
[versie Vervolgbundel NPD, 1927, Lied 265
spelling gemoderniseerd, maar de naamvals-n laten staan]
1   Door uwe donk're sluier heen
zoekt U mijn hart met zijn gebeên,
o eeuw'ge bron van al wat is,
o groot, o diep geheimenis.

2   Gelijk de bloem naar zonnegloed
zo neigt mijn ziel naar 't hoogste goed;
ze is voor altijd aan U geboeid,
o liefde, die het al doorgloeit!
1   Door uwen donkren sluier heen
zoekt U mijn hart met zijn gebeên,
o eeuw'ge bron van al wat is,
o groot, o diep geheimenis.

2   Gelijk de bloem naar zonnegloed
zo neigt mijn ziel naar 't hoogste goed;
Z'is voor altijd aan U geboeid,
o liefde, die het al doorgloeit!
 

3  De vonk die, God! aan U ontsprong
en diep in mijne ziele drong,
die bron van mijne reinste lust
blijft gloeien en wordt nooit geblust. 
[back]

4  Wie is er, die me aan U ontrukt?
Uw merk, mijn ziele ingedrukt,
uw zegel in de edelsteen,
wijst altijd naar haar oorsprong heen.

5  Gelijk aan 't verre, vreemde strand
gedachten gaan naar 't vaderland,
zo, midden in dit aards gewoel,
vraagt mijne ziel naar 't eeuwig doel.

6  De draad, die in de donkerheid
mij door des doolhofs gangen leidt,
brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant:
want 't einde is in uwe hand.
4  Wie is er, die me aan U ontrukt?
Uw merk, mijn ziele ingedrukt,
uw zegel in den edelsteen,
wijst altijd naar haar oorsprong heen.

5  Gelijk aan 't verre, vreemde strand
gedachten gaan naar 't vaderland,
zo, midden in dit aards gewoel,
vraagt mijne ziel naar 't eeuwig doel.

6  De draad, die in de donkerheid
mij door des doolhofs gangen leidt,
brengt mij tot U, Gij trekt, Gij spant:
want 't einde is in uwe hand.
7   In 's levens droom en schemerschijn
laat mij in U geborgen zijn,
wees in de schaduw van de tijd
mijn licht, o liefdes werk'lijkheid!

7   In ’s levens droom en schemerschijn
Houd mij omklemd, o eeuwig Zijn!
Wees in de schaduw van den tijd
Mijn licht, o liefdes Werklijkheid!

Hier de melodie die Helder in gedachten had (Congregational Church Hymnal, nr 56)

ombersley

Church Hymnal [back]

 

liedbundel NPB

Vervolgbundel gezangen Ned. Protestantenbond

 

Meer info over Dr. J. Helder: Guy Liagre, ‘Door uwe donkre sluier heen…Een biografische notitie over dr. Johannes Helder als theoloog en dichter—dominee’, Acta Macionica, 20, 277-284. (2010)